Douffe – Belgian craft beer

Belgian expression “Take a douffe” :
Take a binge or an electric shock.